Verkennend

De tools en workshops zijn makkelijk om te hanteren in verschillende settings. Ze zijn gekenmerkt door:

Ontdek de maatschappij en cultuur tijdens de jeugdjaren van generaties.

60'

16 of meer

Team

Generatie-indeling, formatieve jaren

Doel

Deze workshop geeft deelnemers op basis van maatschappelijke en culturele aspecten uit hun jeugdjaren essentiële inzichten met betrekking tot het ontstaan van generatieverschillen.
Onze ervaring leert dat ‘Generaties en hun formatieve jaren’ in teams de positieve energie en verbindende effecten teweegbrengt, waardoor die uitermate geschikt is om spanningen te ontmijnen.
Deze workshop kan ter inleiding voorafgaan aan uitleg over generaties of andere workshops.

Voor wie?

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties, ook wanneer deelnemers elkaar niet kennen. De begeleiding kan zowel door een lijnmanager/leidinggevende of coach gebeuren.

Materiaal

 • Een lokaal in  caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen.
 • Viltstiften.
 • 4 flappen of grote bladen
 • Presentatie: Generaties en hun formatieve jaren

Voorbereiding

Verloop

De groep deelnemers wordt ingedeeld in generaties (1 per tafel) aan de hand  van  de indeling van Becker.
De deelnemers krijgen per tafel een viltstift en een flap.

Toon de dia met de televisie. 
Het is de bedoeling dat de groepen antwoorden in steekwoorden op de flap schrijven op basis van volgende vragen:

 In de periode tussen je 15e en 25e levensjaar:

 • Naar welke tv-programma’s keek je?
 • Wat was je favoriete muziekgroep?
 • Hoe was de tijdsgeest op vlak van…
  • historische gebeurtenissen,
  • opvoeding (ook omgang met ouders),
  • studeren (studiekeuze),
  • uitgaan,
  • werken (werk zoeken),
  • eten,
  • kleding,
  • winkelen, … ?
 • Bij uitbreiding kunnen volgende vragen gesteld worden:
  • Wat was je favoriete spelletje als kind?
  • Welke liedjes zorgen ervoor dat je gaat dansen?

Moedig uitwisseling en discussies aan door verdiepende vragen te stellen aan de afzonderlijke tafels: hoe was dat dan precies? Waarom, wanneer, met wie …

Nabespreking

 • Meestal is het voor Generatie Y moeilijk om iets te vertellen.  Hoe dit komt lees je in Leren door de bril van een andere generatie
 • Laat per generatie op basis van de steekwoorden vertellen wat er uit de gedeelde verhalen naar voor kwam.
 • Start met Generatie Y (1985-2000) en eindig met de Babyboomgeneratie (1940-1955)
 • Laat hen de periode situeren en aantal kenmerken van de tijdsgeest
 • Je kan ook één thema nemen (bijvoorbeeld studeren of studiekeuze) en achtereenvolgens aan iedere tafel vragen hoe dat was in hun jeugdjaren
 • Koppel deze vaststellingen aan het belang en invloed van de  ‘formatieve jaren’ op de vorming van een generatie.
 • Indien enthousiasme en interesse aanwezig is, laat onderlinge interactie tussen groepen vrij gebeuren.

Deze workshop kaart stereotype uitspraken over generaties en werken aan en verfijnt de discussie over verschillen.

1 - 1,5 u.

min. 8 max 24 deelnemers

HR

Generatie-indeling: generatie-kenmerken jeugdjaren

Doel

Een aantal stereotiepe uitspraken over ‘generaties aan het werk’ verhelderen en de discussie hierover verbreden. In deze workshop brengen generaties hun eigen “werkkarakteristieken” en die van de andere generaties in kaart. Zowel uitspraken over de werkcontext, loopbaanontwikkeling als work-life-balance komen aan bod. Door constructief na te denken over generatieverschillen en overleg tussen generaties leert men elkaars sterktes en samenwerkingsmogelijkheden kennen.

Voor wie?

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties, ook wanneer deelnemers elkaar niet kennen. De begeleiding kan zowel door een lijnmanager/leidinggevende of coach gebeuren. De workshop is sterker wanneer ze in een bestaand team wordt uitgevoerd.

Materiaal

 • Kleefband
 • Viltstiften (zwart, groen, rood) per generatie

Voorbereiding

Presentatie klaarzetten in lokaal
Indeling lokaal: caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen
Het benodigd materiaal uitprinten

Verloop

 • Toon dia met daarop de indeling van Becker
 • Bij voorkeur laat je deze oefening in generatiegroepen doorgaan, of mix de generaties per tafel wanneer de dynamiek of verdeling niet optimaal waren bij vorige workshops
 • Leg kort de bedoeling van de oefening uit:
  • Het doel is kenmerken van de eigen generatie en andere generaties benoemen en te bediscussiëren.
  • Anderzijds is het de bedoeling om constructief na te denken over de verschillen tussen generaties op basis van eigen ervaringen.
 • Geef iedere tafel:
  • een speldbord,
  • kaartjes met uitspraken die mogelijks te linken zijn aan een generatie(kenmerk),
  • een aantal lege kaartjes voorzien waarop deelnemers zelf nog kenmerken kunnen toevoegen per generatie,
  • een zwarte, groene en rode stift.
 • De deelnemers lezen de kaartjes één voor één en plaatsen die bij een generatie op het spelbord.
 • Indien men de formulering van een kaartje wil veranderen, dan draait men het om en schrijft op de achterzijde toevoegingen. Er zijn ook lege briefjes, zodat kenmerken kunnen toegevoegd worden.
 • Bij twijfel kan men kaartjes in het midden of tussen twee generaties plaatsen. Ook universele kenmerken mag men in het midden plaatsen.
 • In deze workshop zijn geen juiste oplossingen. Men deelt dit echter niet mee aan de deelnemers.
 • Elke groep stelt zijn “oplossing” voor aan de andere groepen aan de hand van een tour-de-table. Elke generatie legt daarbij uit waarom welke kaartje bij welke generatie gelegd werden. Hierbij worden de stereotiepe uitspraken concreter.
 • De begeleider kan ter verduidelijking vragen naar concrete situaties op het werk die verklaren waarom bepaalde kaartjes bij bepaalde generaties werden gelegd.

Nabespreking

Bespreek met de deelnemers over de verschillen in aanpak van de vorige oefening: welke generaties discussieerden veel, wie keek vooral naar de eigen kenmerken, wie was  eerst klaar, wie werkte heel gestructureerd, …

Daarna gaat ieder terug aan de tafel. De deelnemers moeten dan per generatie op de kaartjes aanduiden wat :

 • mogelijke krachten zijn van een generatie (een groen bolletje op het kaartje),
 • mogelijke bronnen van conflict zijn (een rood bolletje),
 • hoe kunnen ze samenwerken (vanuit groen gemarkeerde kaartjes)

Op basis hiervan vertellen de generaties aan elkaar hoe ze elkaar zien vanuit krachten en conflicten. Ook hier kan de begeleider de discussie sterker maken door naar concrete voorbeelden te vragen.

Fixeer de ‘oplossingen’ met kleefband voor verdere discussies of voor gebruik in de workshop Generatiekwadranten.

Kijk vanuit een generatiebril naar je huidige HR-beleid.

3 u

max 15 deelnemers

HR

Brainstorm, generaties, HR

Doel

 • Vanuit een generatiebril kijken naar het huidige HR-beleid.
 • Ideeën genereren die het HR-beleid generatiesensitiever maken.
 • Inzicht verwerven in hoe de verschillende generaties op de werkvloer invulling geven aan de verschillende HR-thema’s.
 • Het huidige HR-beleid optimaliseren tot een gedifferentieerd en generatiesensitief HR- en organisatiebeleid om medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.
 • Uitwerken van een drietal projectfiches waarmee concreet aan de slag kan gegaan worden in de organisatie.

Geschikt voor alle medewerkers die de uitoefening van hun functie in contact komen met de uitvoering van het HR-beleid.

Voorbereiding

 • Als voortraject op deze generatie GPS is het aangewezen een  generatiescan te doen binnen de eigen organisatie. Op die manier verkrijgt men de verdeling over de verschillende generaties en kunnen er zo generatiegroepen samengesteld worden per generatie GPS brainstormtafel.
 • Online bestellen van GPS brainstormkit via: http://www.flandersdc.be/gps/bestellen
 • Klaarzetten lokaal:
 1. Schik de tafels zodanig dat deze een ronde vormt waar 12 mensen ( 6 duo’s) kunnen aanzitten
 2. Leg het GPS spelbord op de tafel
 3. Zet de HR-themabordjes op het spelbord
 4. Voorzie voor elk deelnemer een exemplaar van de beschrijving van de HR-thema’s, zie beschrijving HR- thema’s

Materiaal

 • Beamer en PC
 • Flipchart
 • Post-its
 • Stickers (gekleurde bolletjes) om te stemmen
 • Alcoholstiften

Duur

Maximum 145 minuten. Er zijn 3 rondes voorzien in deze brainstormsessie. Voor verder details rond tijdsindeling zie handleiding GPS-brainstormkit.

Verloop

Voor een uitgebreide toelichting bij onderstaande stappen verwijzen wij naar de handleiding GPS-brainstormkit.

Stap 1: Bereid de generatie GPS brainsstormsessie voor

 1. Bepaal de centrale vraagstelling. Voor deze generatie GPS adviseren wij de volgende centrale vraag: “Hoe kunnen we op basis van een gedifferentieerd en generatiesensitief HR- en organisatiebeleid medewerkers duurzaam en optimaal inzetbaar houden?
 2. Bepaal de HR-thema’s. Voor deze generatie GPS adviseren wij een aan HR-thema’s. Er dienen 5 thema’s en 1 vrij veld te zijn. Dit vrij veld is een veld waar de deelnemers andere ideeën kunnen aanreiken buiten de 5 vastgelegde thema’s. Kies uit de 7 thema’s die wij beschrijven 5 thema’s.
 3. Bepaal de deelnemers. Wij raden hier aan om hiervoor eerst een Generatiescan te doen in de ganse organisatie. Op basis van deze kwantitatieve gegevens kan je gemixte generatiegroepen samenstellen.

Stap 2: Doe de generatie GPS brainstormsessie:

 1. Voorbereiding: zie hierboven “voorbereiding” en “materiaal”
 2. Ronde 1: genereren van ideeën
 3. Ronde 2: selecteren van ideeën
 4. Ronde 3: uitwerken van ideeën

Stap 3: na de generatie GPS brainstormsessie: maak een verslag en kies definitief

 1. Al het materiaal (alle ideeën, lijst top-ideeën, projectfiches) uit de brainstormsessie worden verwerkt in een verslag, zie sjabloon rapport

Nabespreking

Op basis van het verslag en de 3 uitgewerkte projectfiches, kan er een vervolgsessie gepland worden. Tijdens deze vervolgsessie kunnen er 3 werkgroepen opgericht worden die elk een projectfiche concreet uitwerken en implementeren in de organisatie.

Deze workshop helpt een team te begrijpen dat generaties vooral gemeenschappelijke doelstellingen hebben.

1 u

12-30

Team

Waarden en normen, generatie-kenmerken, kernwaarden

Doel

Deze module verschaft inzicht in gemeenschappelijke waarden overheen de generaties. Er wordt eveneens gewerkt rond de verschillende interactiestijlen van generaties in het hanteren van de waarden. Deze workshop kan eventueel ook gehanteerd worden om bepaalde spanningen in teams te ontmijnen door inzicht te verhogen in de gemeenschappelijkheid van doelstellingen.

Voor wie?

 • Deze module is bedoeld voor medewerkers of teams binnen één organisatie.
 • De module kan door de lijnmanager/leidinggevende of coach begeleid worden.
 • Er is bij de deelnemers geen voorkennis van generatiekenmerken noodzakelijk. De workshop kan uitgevoerd worden in hands-on en productie-omgevingen.

Materiaal

 • Een tekst of lijst met de kernwaarden van de organisatie.
 • Ofwel gebruik je kaartjes met universele waarden (respect, eerlijkheid, rechtvaardigheid, duurzaamheid, vrijheid, integriteit …) bijvoorbeeld de kaartjes uit het waardenspel van Hein Siebers – www.waardenspel.nl. Men kan ook specifiek gebruik maken van waarden uit het boek “De collega’s werken thuis” van Frank Van Wassenhove:
 1. Zelfontplooiing,
 2. Solidariteit,
 3. Vertrouwen,
 4. Resultaatgerichtheid,
 5. Respect.
 • Een andere mogelijkheid is om alle deelnemers plenair te laten brainstormen over belangrijke waarden in de job/organisatie
 • Bij uitbreiding kan deze oefening ook met de kerntaken van een bepaalde functie op voorwaarde dat alle aanwezigen eenzelfde functie hebben.
 • Stiften en flipoverpapier

Voorbereiding

Verloop

Start met een indeling van de deelnemers in generatiegroepen (Generaties volgens Becker), voor de nabespreking is een plenaire opstelling noodzakelijk.

STAP 1:

 • deel de kaartjes uit of geef de opdracht om te brainstormen rond waarden die men belangrijk vindt op het werk.
 • Bij een groot aantal waarden(kaartjes), bijvoorbeeld in het geval dat het waardenspel gebruikt wordt, laat je eerst de deelnemers waarden sorteren naar belangrijkheid voor hun werkcontext.

STAP 2: verduidelijking en communicatie van de waarden binnen de generatie:

 • Laat per groep de waarden op een flipchart schrijven. Deze kunnen aangevuld worden met enkele steekwoorden die situaties of gedrag beschrijven op basis van de vragen in stap 3

STAP 3: verdieping en discussie binnen de generatiegroepen over deze waarden aan de hand van enkele richtvragen die luidop worden gesteld of geprojecteerd:

 • Hoe herken je die waarden op het werk?
 • Hoe zie je dat iemand die waarde belangrijk vindt op het werk?
 • Wat is handelen naar die waarde? Wat juist niet?
 • Hoe belangrijk vind je dit? Eventueel de waarden laten rangschikken (via cijfers 1 tot …)
 • Ken je situaties waarbij die waarden in het geding kwamen? Dit kan eventueel naar aanleiding van een verhaal of een conflicterende situatie waar ze van gehoord hebben.

STAP 4: uitwisseling tussen de generaties.

 • Alle generaties wisselen uit hoe ze deze waarden in praktijken op het werk uiten aan de hand van de steekwoorden. Nodig hen uit om uitgebreid te vertellen en te verduidelijken.

STAP 5: Laat je deelnemers terug in de generatiegroep nadenken over de wijze waarop generaties met deze waarden omgaan (dit kan zowel in grote groep of per generatie)

 • Welke zijn de verschillen bij de andere generaties m.b.t. tot het uiten van waarden?
 • Wat is het belang van deze waarde voor de andere generaties?
 • Wat verwacht je dat de andere generaties opnemen met betrekking tot deze waarde?
 • Op welke manier is dat verschillend met de wijze waarop jij met waarden omgaat
 • Waarom?
 • Hoe kun je deze verschillen benutten op sterktes?

Nabespreking

 • Welke inzichten heeft deze workshop opgeleverd ten aanzien van generatieverschillen?
 • Wat zijn mogelijkheden om meer vanuit de krachten van de verschillende generaties de werken?

Meer weten?