Over het project

Het project WISE (werken aan intergenerationele samenwerking en expertise), 2012-2014 gaat aan de slag met beeldvorming en constructies die bestaan rond verschillende generaties. Een openlijke communicatie tussen generaties biedt een tegenkracht aan negatieve beeldvorming en vermeende tegenstellingen tussen generaties die we in de populaire media terugvinden. Generaties vormen in het project de voedingsbodem om in organisaties en teams over diversiteit te spreken. WISE tracht namelijk via inzicht in verschillen en gelijkenissen medewerkers bewust te maken van de krachten van elke generatie. Van hieruit wil het project inzicht, interactie en samenwerking tussen de generaties bevorderen.

Hiertoe werden 3 operationele doelstellingen opgesteld:

  1. Alle medewerkers hebben inzicht in welke mate generatiegroepen op de werkvloer waarden en normen invullen en hoe dit zich kan uiten op vlak van werkgedrag. Deze doelstelling wil het inzicht in de verschillen en gelijkenissen tussen generaties verhogen;

  2. Organisaties bevorderen de samenwerking tussen de generatiegroepen op de werkvloer door in het organisatie- en personeelsbeleid rekening te houden met de kenmerken, krachten en voorkeuren van elke generatie. Deze doelstelling wil de samenwerking tussen de verschillende generaties verbeteren via vernieuwende beleidsmatige en leidinggevende interventies in de organisatie;

  3. Organisaties ontwikkelen een gedifferentieerd communicatiebeleid dat de communicatie en samenwerking tussen de verschillende generatiegroepen op de werkvloer bevordert. Deze doelstelling focust zich op het bevorderen en verbeteren van de communicatie tussen de verschillende generaties.

Voor de realisatie van de doelstellingen werden 4 instrumenten ontwikkeld, hieronder kort omschreven:

  • SCANWISE is enerzijds een beschrijvende statistiek over de verdeling van generaties in organisaties over personeelsbeleidsvariabelen zoals functie, afdeling, niveau, tewerkstelling, … Anderzijds werd ook een wervende vragenlijst ontwikkeld over werkgerelateerde attitudes. Het instrument zorgt voor een eerste bewustmaking rond generaties en functioneert als introductie en opwarmer voor de andere instrumenten.

  • ENERGISE bestaat uit scenario’s en ondersteunend (didactisch) materiaal voor interactieve workshops in teams en organisaties. In deze workshops staat de kennis die generaties hebben vanuit eigen (werk)ervaringen centraal. Door deze kennis te expliciteren en te delen met de andere generaties ontstaat er een betere verstandhouding en onderlinge communicatie.

  • HR-WISE biedt een aantal hulpmiddelen aan om bestaand beleid te analyseren en uit te bouwen tot een meer gedifferentieerd en generatiebewuster organisatie- en HR-beleid met als doel om medewerkers uit alle generaties en levensfasen duurzaam en optimaal inzetbaar te houden.

  • BE!WISE brengt de ervaringen uit het project samen in een website waarbij getuigenissen en goede praktijken van de kernpartners een realistische kijk bieden op de mogelijkheden om te werken met generaties.

Generatietheorieën

Uit de praktijk