Intensief

De tools en workshops zijn makkelijk om te hanteren in verschillende settings. Ze zijn gekenmerkt door:

Een stappenplan tot een intensieve buttom-up organisatieverandering vanuit generaties.

4,5 u. over 2 sessies

7 per generatiegroep

HR

Video-analyse, generaties (organisatie)cultuur, betrokkenheid, motivatie, samenwerken, gedragen-en interactiepatronen

Duur

 • Bewustmaking van de meerwaarde van kijken door een “generatiebril” naar HR- en organisatiebeleid
 • Bewustmaking van de gelijkenissen en verschillen tussen de verschillende generaties
 • De krachten van generatieverschillen destilleren en beter benutten
 • Via video-opname de gedrags- en interactiepatronen (gelijkenissen en verschillen) per generatiegroep in beeld brengen.
 • Samenwerking tussen generaties bevorderen.
 • Verandering van de (HR)cultuur teweegbrengen.
 • Bottom-up werken.

Voor wie?

 • Geschikt voor alle medewerkers van de organisatie.
 • Criteria deelnemers: er worden (7) “energieke” leden van de generatie, die invloed hebben op hun werkomgeving, geselecteerd.

Voorbereiding

 • De uitvoering en opvolging van dit intensief traject dient te gebeuren door een externe consultant van het team “generatiebril.be” (zie 4.1. Over het project) en dit in samenwerking met interne medewerker van de HR-afdeling.
 • Dit intensief traject dient ondersteund en gefaciliteerd te worden door het management. Commitment is hierbij belangrijk.
 • achtergrond informatie door te nemen over generatietheorieën en generatiemanagement. Deze informatie is terug te vinden onder 4. Info.
 • Vooraf de groep goed briefen van het doel en de aanpak van dit intensief traject. Hierop aansluitend kan dan eventueel een uitnodiging gestuurd worden naar de deelnemers.
 • Lokalen klaarzetten: er dient per generatie een lokaal ter beschikking gesteld te worden. Let er goed op dat een lokaal is waar er voldoende lichtinval is en waar er geen storende geluiden zijn.
 • Flipcharts klaarzetten met aantal alcoholstiften voorzien per lokaal
 • (7) stoelen in kring, zonder tafel en tussen de (7) stoelen 1 flipchart.

Materiaal

 • Beamer en PC
 • Flipchart
 • Post-its
 • Alcoholstiften
 • 4.1.14.2 Video-analyse vragen generatiegroep
 • (4) lokalen (1 lokaal per generatiegroep) of kan ook in 2 delen
 • (4) Camera’s (per lokaal 1 cameraman) of kan ook in 2 delen

Duur

 • 4,5 u (per generatiegroep)
 • 1ste sessie van 1,5u (per generatiegroep)
 • 2de sessie 3u

Verloop

Het intensief traject bestaat uit 2 stappen en heeft als doel om de organisatie te ondersteunen bij het uitbouwen van een gedifferentieerd, ‘generatieproof’ organisatie- en HR-beleid. In die zin zorgt dit traject er voor dat de kijk van de verschillende generaties mbt. het huidige organisatie- en HR-beleid in beeld worden gebracht met daaraan gekoppeld de gedrags- en interactiepatronen (gelijkenissen en verschillen) van de verschillende generaties. Om van daaruit te kijken hoe dit huidige organisatie- en HR-beleid, waar nodig, kan aangepast of gedifferentieerd worden in functie van een hogere effectiviteit.

STAP 1: werksessie van 1,5 uur in een werkgroep die samengesteld is per generatie

 • In een eerste stap wordt per generatie in werksessies van maximaal 1,5 uur enkele vragen voorgelegd. Zie 3.1.14.2; video-analyse vragen generatiegroep.
 • Elke generatiegroep, bestaande uit 7 à 8 deelnemers, beantwoordt die vragen samenwerkend. Om een zicht te krijgen op hoe er samengewerkt, geleid en gecommuniceerd wordt, wordt de sessie op video opgenomen. Van iedere generatiegroepsessie wordt een samenvatting van het beeldmateriaal gemaakt van ongeveer 5 minuten.

STAP 2: vervolgsessie van 3 uur met alle deelnemers uit de generatiegroepen

In een tweede stap worden alle deelnemers samengebracht voor een zgn. ‘vervolgsessie’ onder de vorm van een workshop van 3 uur.
Daar wordt per generatiegroep gecheckt of de samenvatting van het beeldmateriaal een correct/juist beeld geeft van wat tijdens de werksessies tot uiting kwam.
Tevens worden videosamenvattingen van alle generaties met de ganse groep geanalyseerd om na te gaan welke generatie van wat energie krijgt en van wat niet. Er wordt gezocht naar het waarom en er wordt gepeild naar welke aanpassingen nodig zijn om het organisatie- en/of HR-beleid voor een bepaalde generatie effectief (of effectiever) te maken.
Via deze oefening is het de bedoeling dat de verschillende generatiegroepen inzicht krijgen in elkaars belevingswereld (m.b.t. de organisatie- en HR-beleid) en via samenwerking komen een tot effectiever organisatie- en HR-beleid.

Uitkomsten:
De uitkomsten van deze video-analyse worden samen met de deelnemers ‘gemaakt’ en geven een beeld (bewustwording) van de potentiele invloed van iedere generatie op de evolutie van sociale patronen (lees: van het ‘updaten’ van de bedrijfscultuur) en van wat kan worden gedaan om dat proces te optimaliseren, door de generaties zelf en door ondersteuners (management en HR).
Dit raakt ook de thema’s vitaliseren, duurzame inzetbaarheid en collectieve talentontwikkeling.