Gevorderd

De tools en workshops zijn makkelijk om te hanteren in verschillende settings. Ze zijn gekenmerkt door:

Begrijp beter interacties tussen generaties dankzij Daniel Ofmans kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen.

1,5 u

min. 8 max 24 deelnemers

Team

Generatie-indeling: generatie-kenmerken, kernkwadranten

Doel

 • Inzicht verwerven in de kwaliteiten van de eigen generatie en hoe die zich verhouden ten opzichte van de kwaliteiten van andere generaties.
 • Verdiepend uitwerken van analyses rond krachten en mogelijke bronnen tot conflicten.
 • Als inspiratie voor deze module geldt de theorie van kernkwaliteiten van Ofman. In een groep spreekt Ofman over cultuurkwadranten die hij beschrijft als de ongeschreven regels die aangeven welk gedrag er van iemand verwacht wordt en welk gedrag aangemoedigd en beloond wordt.
 • Generaties (h)erkennen niet steeds hun eigen kwaliteiten, ze zijn zelfs eerder gericht op eigen valkuilen en tekortkomingen. Tegelijkertijd slagen generaties er soms beter in te beschrijven wat de sterkte van andere generaties zijn. Zie hiervoor workshop Generaties aan het werk.
 • In die zin vertoont een generatie dezelfde problematiek als dat van een individu waarbij een talent of kwaliteit vooral iets is dat zelf niet zo bijzonder vindt.

Voor wie?

Geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties, ook wanneer deelnemers elkaar niet kennen. De begeleiding dient te gebeuren door iemand die ervaring heeft in het werken met kernkwadranten, dubbelkwadranten en cultuurkwadranten van Daniel Ofman. Het boek “Hé, ik daar” van Ofman biedt voldoende achtergrond om hiermee aan de slag te gaan.

Voorbereiding

 • Wanneer voorafgegaan door de workshop Generaties aan het werk kan men de ingevulde spelborden (liefst gefixeerd met tape)  gebruiken in deze workshop
 • Een 20 tal bladen met lege generatiekwadranten

Verloop

STAP 1

 • De generaties worden verdeeld over enkele groepen (minimaal 2 personen, maximaal 6 personen per groep).
 • Geef een toelichting over kernkwadranten en dubbelkwadranten en vul samen met de deelnemers een voorbeeld in.
 • Bouw verder op workshop Generaties aan het werk (of gebruik het alternatief met de verdiepende vragen).
 • De groene eigenschappen van ‘Generaties aan het werk’ bevatten zeker kwaliteiten, de rode eigenschappen bevatten waarschijnlijk allergieën.
 • Hang de spelborden uit Generaties aan het werk zichtbaar voor alle deelnemers.
 • Geef lege bladen met generatiekwadranten. Ieder groepje probeert voor elk van de 4 generaties één blad in te vullen.
 • Schrijf bovenaan de naam van de generatie en zet bij kernkwaliteit iets wat bij die generatie als sterkte (het groene uit Generaties aan het werk) wordt gezien. De rest van de kwadranten wordt niet ingevuld.
 • Er is ook de mogelijkheid om te vertrekken vanuit een mogelijke allergie (het rode uit Generaties aan het werk) voor een bepaalde generatie, ook hier blijft de rest blanco.

Alternatief met verdiepende vragen

 • Om kwaliteiten te detecteren:
 1. Waar is een bepaalde generatie fier op (als je nu eens niet bescheiden bent?)
 2. Wat bewonderen anderen in een bepaalde generatie?
 3. Wat vind je dat een bepaalde generatie goed kan?
 4. Welke kernkwaliteiten zie je bij de andere generaties die nuttig/waardevol zijn voor de organisatie of het werk die zeker moeten behouden worden?
 5. Welke uitdagingen staan er ons te wachten als generatie? Missen we daarvoor bepaalde kwaliteiten? Zijn er kwaliteiten die niet benut worden? Welke kwaliteiten hebben we wel al binnen de aanwezige generaties om aan die uitdagingen te voldoen?
 • Vragen en hulpmiddelen bij het vinden van uitdaging en allergie
 1. Wat bewondert mijn generatie in de andere generaties
 2. Wat mis ik in mijn generatie?
 3. Wat kan ik minder/niet uitstaan bij andere generaties?
 4. Wat is het tegenovergestelde van de kernkwaliteit van jouw generatie?
 5. Wat stoort jou in het gedrag van de andere generaties?

STAP 2

 • Verzamel de invulbladen per generatie en vorm generatiegroepen: elke groep bevat enkel leden van de eigen generatie.
 • Geef elke generatiegroep de deels ingevulde generatiekwadranten van hun generatie.
 • Per generatie wordt het schema verder aangevuld zodat alle generatiekwadranten zijn ingevuld.

STAP 3

 • Breng opnieuw alles samen door alle generatiekwadranten op 1 grote tafel of de vloer te leggen.
 • Kijk of er dubbelkwadranten mogelijk zijn en positioneer die ten opzichte van elkaar;
 • Vraag naar de betekenis ervan in het huidige werken. Zijn er bijvoorbeeld concrete situaties die dat kunnen aantonen?
 • Gebruik eventueel een rollenspel om te illustreren wanneer de valkuilen van de ene generatie de uitdagingen van de andere generatie zijn. Dit kan door de deelnemers voorbeelden van zulke situaties te vragen en hen uit te nodigen om het te demonstreren.

Nabespreking

Wat zegt dit over toekomstige samenwerking van generaties in deze bepaalde organisatie of in specifieke teams?
Bevraag eventueel hoe het team in een huidig of toekomstig project deze informatie verder kan gebruiken.

Ontdek met deze workshop hoe generaties in een team samenwerken op basis van het teamcompas.

1,5 u

min. 8 max 24 deelnemers

Team

Samenwerking, energie, generatie-kenmerken, kernkwadranten

Doel

De centrale vraag die in deze module gesteld wordt, is hoe generaties kunnen samenwerken vanuit hun sterktes. Er wordt gebruik gemaakt van 4 meetpunten voor het beoordelen van de kwaliteit van de samenwerking in het team: de focus, de verbondenheid, de route en drive.

Voor wie?

Deze workshop is geschikt voor alle soorten teams, organisaties en groepen uit verschillende generaties. Deze workshop kan makkelijk door de lijnmanager/leidinggevende of coach begeleid worden. Deze workshop wordt best voorafgegaan door Welke generaties in huis? of Generaties aan het werk.

Materiaal

 • Een lokaal in caféopstelling met tafeltjes van 4 à 6 personen. De generaties worden gemengd
 • Viltstiften.
 • 4 flappen of grote bladen

Verloop

STAP 1
Probeer te vertrekken vanuit een concrete situatie of gebeurtenis die belangrijk is (was) voor het team. Bevraag de groep een voorbeeld van goede samenwerking of vertrek vanuit een voorbeeld met spanningen tussen generaties. Nodig hen uit om gedetailleerd te vertellen over interacties tussen mensen. Een andere mogelijkheid is te vertrekken vanuit een belangrijk project of opdracht waarmee de organisatie of afdeling op deze moment mee aan de slag gaat.
Een alternatief is een speelse opdracht over teamsamenwerking, maar dit is niet steeds wenselijk, afhankelijk van de sfeer en dynamiek binnen de groep. Hieronder volgt een voorbeeld van een speelse opdracht van Blauw & Bakker:

 • Alle deelnemers staan uit elkaar, dus op ruime afstand van elkaar
 • De opdracht luidt als volgt: Eerst doet iedereen een blinddoek om. Na de instructie mogen jullie niet meer praten. De opdracht luidt als volgt:
 • Ga op volgorde van schoenmaat staan in een rij achter elkaar.
 • Wat gebeurde er? (dit is vragen naar feitelijk gedrag) Wat deed het met je? Wat neem je, nemen jullie hieruit mee?

STAP 2
“Er gaat heel veel energie verloren aan groepsprocessen die we niet goed begrijpen. Het teamkompas is een snelscan voor het beoordelen van de kwaliteit van samenwerken. Teamleden krijgen daardoor direct inzicht in waar de samenwerking beter kan”, schrijft van Ass.

Bij de beoordeling van teamsamenwerking is het nodig om te kijken hoe de groep omgaat met de taak en met elkaar. Dit leidt tot 4 meetpunten voor het beoordelen van de kwaliteit van de samenwerking in het team.
Een aantal vooronderstellingen over hoe generaties samenwerken worden hierbij bevraagd:

 • Generatie X zet vooral in op verbondenheid in een team?
 • Generatie Y en de protestgeneraties voelen zich op één of andere wijze met elkaar verbonden?
 • De focus wordt meestal bepaald door de generaties waarvan de meesten in de leidinggevende functies zitten (generatie X?)
 • Drive is zeer belangrijk bij de jongste generatie Y?
 • Zowel de pragmatische generatie en generatie Y zetten meer in op de “route” dan op de “verbondenheid”?
 • Generatie X heeft de neiging om de focus te bewaren?
 • De Babyboomgeneratie trekt zich kritisch terug en draagt weinig bij tot besluitvorming waardoor ze drive missen?

STAP 3: een groepsgesprek over:

 1. Welke generatie in het team bepaalt de doelen en in hoeverre is dit iets waar het hele team kan achterstaan (focus).
 2. Wat is de beste route om dat te bereiken. Welke zijn de beste procedures en processen om dat te bereiken. Welke verschillende routes zijn hierbij noodzakelijk met de eigenheid en krachten van alle generaties aan de slag te gaan?
 3. Kan ieder generatie voldoende tot zijn recht komen, rekening houdend met zijn wensen, behoeften en talenten. Wordt er ingezet op sterktes? (drive)
 4. Voelt iedere generatie zich thuis in de organisatie of team, helpt men elkaar en vult men elkaar aan? Men kan zich hiervoor eventueel baseren op de informatie uit voorgaande modules. (verbondenheid)
 5. De bedoeling is om in een groepsdiscussie te analyseren op welke assen verschillen tussen generaties zich aftekenen.

Nabespreking

Daarna vraag men om te gaan zitten per generatiegroep. De groepen krijgen volgende vragen die men beantwoordt met betrekking tot de 4 elementen van het teamkompas:

 • Welke bijdragen heeft de organisatie nodig van elke generatie?
 • Waar krijgt je generatie energie van in je werk?
 • Waar wil je generatie de komende jaren verder in ontwikkelen?

Op deze vragen laat men telkens één generatie hun antwoorden tonen, de andere generaties mogen dit kritisch bevragen.
Ter afronding geeft de begeleider de voornaamste conclusies. Als alles goed gaat, is er voor iedere generatie minstens één vraag ter attentie van een andere generatie, is er één ding waar ze energie van krijgen en zijn er zaken waarin ze verder willen ontwikkelen. Deze bevinden link je opnieuw naar de praktijk, conflict of project dat in het begin van de workshop werd gebruikt.

Bronnen

Blauw, P., & Bakker, H. (2011). 101 Werkvormen Retrieved from www.101werkvormen.nl
van Ass, S. (2011). Het coachingsmethoden boek. Amsterdam: Boom Nelissen.

Welke generatiekenmerken beïnvloeden het rekruterings- en selectieproces? Ontdek het in deze workshop.

3 u

Min. 8 max. 16 deelnemers generatie-gemengde groep

HR

Recrutering en selectie, generatie-kenmerken

Doel

Deze workshop geeft de deelnemers inzicht in hoe generatiekenmerken het rekruterings- en selectieproces bewust of onbewust kunnen beïnvloeden. Deelnemers krijgen hierbij zicht op het eigen (generatiegebonden) referentiekader en hoe dit het rekruterings- en selectiebeleid kan beïnvloeden. Tevens wordt ingegaan op het expliciteren van de kenmerken van de rekrutering- en selectiecultuur die er heerst in een organisatie en waar die mogelijke kandidaten aantrekt of afstoot.

Voor wie

Gericht op medewerkers die betrokken worden bij één of meerdere aspecten van het rekruterings- en selectieproces in een organisatie. Het kan hier bijvoorbeeld gaan over medewerkers die actief zijn op een dienst Rekrutering en Selectie, maar ook om medewerkers of leidinggevenden die betrokken worden bij een onderdeel uit het rekruterings- en/of het selectieproces.
De begeleiding van deze workshop wordt het best opgenomen door een leidinggevende of medewerker die betrokken is bij het HR-gebeuren van de organisatie.

Voorbereiding

 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-its klaarleggen per tafel met een aantal alcoholstiften
 • Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken.

Materiaal

 • Flipchart per groep
 • Alcoholstiften
 • Projector + scherm
 • Computer
 • PPT rekrutering en selectie
 • Filmpjes

Verloop

De groep deelnemers wordt in ’generatiegroepen’ verspreid in kleine groepjes van 3 à 4 personen per tafel (indien een bepaalde generatie weinig vertegenwoordigd is, kan je die laten aansluiten bij een aangrenzende generatie):

 • Protestgeneratie (Babyboomers) – °1940-1955
 • Generatie X – °1955-1970
 • Pragmatische generatie – °1970-1985
 • Generatie Y (Screenagers) – °1985-2000
 • Deel 1 – plenair – Introductie op het generatiedenken – 30 min

 • De workshopbegeleider geeft een algemene inleiding op het thema ‘generaties op de werkvloer’ aan de hand van de powerpoint rekrutering en selectie
 • Als inleiding kan hier gewerkt worden met een introductiefilmpje van Robert Half (2’52’’) waarin de kenmerken van verschillende generaties al kort belicht worden:

 • Deel 2 – in generatiegroepjes – brainstorm ‘aantrekkelijkheid organisatie voor sollicitanten’ – 50 min

  • 15min brainstorm + inventaris op flipcharts:
  • laat de deelnemers per tafel brainstormen over volgende twee vragen:

   • Wat maakt onze organisatie, op basis van mijn/onze (generatie)verwachtingen, op dit ogenblik aantrekkelijk voor sollicitanten van mijn/onze generatie? Denk hierbij aan algemene aspecten van de organisatie en het personeelsbeleid, denk evenwel ook specifiek aan de elementen in het rekruterings-, selectie –en onthaalbeleid.
   • Wat maakt onze organisatie, op basis van mijn/onze (generatie)verwachtingen, op dit ogenblik onaantrekkelijk voor sollicitanten van mijn/onze generatie? Denk hierbij aan algemene aspecten van de organisatie en het personeelsbeleid, denk evenwel ook specifiek aan de elementen in het rekruterings-, selectie –en onthaalbeleid.

  • laat de deelnemers per tafel hun bevindingen inventariseren op een flipchart: één vel papier met wat als aantrekkelijk beschouwd wordt voor de eigen generatiegroep en één vel papier met wat als onaantrekkelijk gezien wordt

   • 5min per groep in plenum: laat de groepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5 min per groep)
 • 10 à 15min nabespreking: inventariseer de aspecten die aantrekkelijk zijn over de generaties heen en diegene die specifiek zijn voor (een) bepaalde generatie(s). doe hetzelfde voor de aspecten die als onaantrekkelijk ervaren worden.
 • Hang dit overzicht op een zichtbare plaats in de ruimte.

 • Deel 2 – in plenum – analyse filmmateriaal – 40 min

  • Introduceer kort het doel van het filmmateriaal toe:

   • We beschikken over 2 korte filmpjes (van elk ongeveer 3 min) waarin een aantal aspecten die in een sollicitatiegesprek (kunnen) spelen uitvergroot worden. In een eerste filmpje solliciteert generatie Y bij generatie X, in een tweede filmpje is het andersom.

   • Doel is na te gaan in welke mate de getoonde uitvergrotingen herkenbaar zijn, in het algemeen maar mogelijks ook specifiek voor de organisatie. Dit laat vervolgens toe om te reflecteren over de huidige aanpak van rekrutering en selectie, wat er goed loopt en wat er eventueel beter kan. Ook laat het toe om op een persoonlijk niveau te reflecteren over hoe iemand een sollicitatie- en/of selectiegesprek invult.

  • Toon het eerste filmpje: jonge sollicitant (gen Y) solliciteert bij oudere verantwoordelijke (gen X)

   • Bespreek in plenum aan de hand van (bijvoorbeeld) volgende richtvragen (zo nodig kan het filmpje nog een tweede keer getoond worden):

    • Wat zijn de zaken die opvallen? Vanuit het standpunt van de sollicitant? Vanuit het standpunt van de rekruteerder?

    • Wat zijn zaken die herkenbaar zijn voor de deelnemers? Bijv. op basis van ervaringen binnen of buiten de organisatie, zowel als sollicitant als als selectieverantwoordelijke. Laat hierbij elke generatiegroep aan bod komen.

    • Waar knapt de sollicitant in het filmpje juist op af? Hoe zou dit kunnen voorkomen worden?

    • Wat leren we hieruit voor onze organisatie?

    • Zijn er mogelijks persoonlijke inzichten of leerpunten te trekken?

  • Toon het tweede filmpje: oudere sollicitant (gen X) solliciteert bij jonge rekruteerde (gen Y)

   • Bespreek in plenum, cfr. voorbeeldrichtvragen hierboven.

Deel 3 – in groepjes gemengd over de generaties – actieplan voor de organisatie – 40 min

 • Deel de groepen opnieuw in: ga van generatiehomogene naar generatieheterogene groepjes.

 • Geef aan de groepjes volgende opdracht (20 min):

  • Omschrijf voor elke generatie een actiepunt die onze organisatie dient op te nemen om voor die generatie een aantrekkelijke werkgever te zijn (er kan hierbij gerefereerd worden naar de brainstorm uit deel 2 van de workshop). Geef voor elke generatie aan:

   • WAT de actie is

   • WAAROM deze prioriteit gekozen wordt

   • HOE de actie kan verwezenlijkt worden

  • Vervolgens: hoe kunnen we deze acties een plaats geven (of: duidelijk maken) in ons rekruterings- en selectiebeleid?

  • Tenslotte: welke acties kunnen we nemen om onze sollicitatie- en selectieprocedure beter te laten aansluiten op de verwachtingen van elke generatie?

 • Inventariseer in plenum. Bespreek kort welke belangrijke acties naar voor komen. Bespreek de mogelijkheid om deze acties te realiseren in de organisatie. (voorzie 15 min)

Nabespreking

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Wat levert jullie deze workshop op?
 • Wat heb je geleerd uit deze workshop?
 • Wat neemt je mee naar eigen de werkplek?

Verhoog betrokkenheid en engagement van verschillende generatiegroepen met deze workshop.

2,5 u

Min. 4 max. 16 deelnemers

HR

Motiveren, betrokkenheid, engagement, retentie generatie-kenmerken

Doel

Ervaringsgerichte oefening om de elementen die bijdragen tot betrokkenheid en engagement van verschillende generatiegroepen te expliciteren en deze in de werkcontext aan te wenden. Doel is het verhogen van enerzijds het begrip tussen medewerkers en anderzijds de samenwerking tussen generaties binnen en buiten teams

Voor wie?

Deze workshop is zowel te gebruiken binnen teams als over teams heen.
De begeleiding van deze workshop wordt het best opgenomen door een leidinggevende of medewerker die betrokken is bij het HR-gebeuren van de organisatie.

Voorbereiding

 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-its klaarleggen per tafel met aantal alcoholstiften
 • Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken.

Materiaal

 • Voldoende ruim lokaal, met tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipchart per groep
 • Alcoholstiften
 • Afdruk van de powerpointpresentatie voor de deelnemers
 • Projector + scherm
 • Computer
 • Downloads

Duur

2,5 uur, inclusief pauzes en nabespreking

Verloop

De groep deelnemers wordt ingedeeld in generaties (1 per tafel) aan de hand van de indeling van Becker.

Deel 1 – plenair – Introductie op het generatiedenken – 30’

 • De workshopbegeleider geeft een algemene inleiding op het thema ‘generaties op de werkvloer’ aan de hand van de PowerPoint ‘boeien en binden’
 • Daarna wordt ingegaan op wat de do’s en don’t’s zijn m.b.t. motivatie van elke generatiegroep, cfr. PowerPoint

Deel 2 – opdracht in generatiegemengde groepen – analyse filmmateriaal – 40 à 45’

 • Introduceer kort het doel van het filmmateriaal toe (5 à 10’):
 1. Aan de hand van een korte filmpje (van elk ongeveer 4’) is het de bedoeling dat een aantal knelpunten uitvergroot worden die kunnen voorkomen wanneer verschillende generaties gevraagd worden om samen te werken. In dit filmmateriaal gaat het specifiek over een taakoverdracht tussen iemand van generatie X en generatie Y.
 2. Doel is na te gaan welke valkuilen en misverstanden er kunnen ontstaan tussen medewerkers uit verschillende generaties (vanuit het verschil in generatiekenmerken), tot welk verlies van betrokkenheid en engagement dit kan leiden en welke acties er kunnen ondernomen worden om dit te vermijden.
 • Toon een eerste keer het filmpje (5’): taakoverdracht tussen iemand van de generatie X en iemand van de generatie Y
 • Geef volgende opdracht aan de groepen en toon een tweede keer het filmpje (10’):
 1. Inventariseer alle generatiekenmerken die spelen in de gesprekken rond de taakoverdracht (als hulp kan het overzicht van kenmerken in de powerpointpresentatie gebruikt worden)
 2. Op welke momenten merk je bij elk van de partijen een verlies aan betrokkenheid/engagement? Door wat komt dit?
 3. Op welke momenten merk je terug een zekere energie bij de betrokkenen?
 • Bespreek de vaststellingen van de groepen in plenum (15’ à 20’):
 1. Vraag bij de deelnemers naar de herkenbaarheid van de situatie: hebben zij in een of andere context ook al dergelijke ervaringen gehad? Hoe zijn ze hier mee omgegaan?
 2. Wat leren we hieruit voor onze organisatie?
 3. Wat verwachten we hieromtrent van leidinggevende en collega’s?
 4. Zijn er mogelijks persoonlijke inzichten of leerpunten te trekken?

Korte pauze

Deel 3 – in generatiegroepen – actieplan ‘hoe houden we de betrokkenheid en het engagement hoog in onze organisatie’ – 50’

 • Geef de deelnemers per generatiegroep volgende opdracht (15’):
 1. inventariseer op een flipchart 3 zaken die voor de eigen generatiegroep zeer belangrijk zijn voor het hooghouden van de betrokkenheid en het engagement.
 2. Waarom zijn dit voor de generatiegroep zeer belangrijke zaken?
 3. Wat dient er binnen de organisatie te gebeuren om tegemoet te komen aan deze zaken? Bijv. afspraken tussen collega’s, met leidinggevende,…
 • Laat de generatiegroepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • Nabespreking (20’):
 1. Introduceer: we willen vandaag komen tot een aantal groepsafspraken en een aantal persoonlijke afspraken:
 2. Groepsactieplan: oplijsting van aantal elementen die als ‘engagement’ meegenomen worden: zo zullen we in de organisatie met onze medecollega’s omgaan met het oog op het behoud en stimuleren van wederzijdse betrokkenheid en engagement?
 3. Individueel actieplan: hoe maak ik aan mijn medecollega’s en en leidinggevende duidelijk wat mijn ‘handleiding’ is op vlak van motivatie?

Nabespreking

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Wat levert jullie deze workshop op?
 • Wat heb je geleerd uit deze workshop?
 • Wat neemt je mee naar eigen de werkplek?

Een workshop over leidinggeven die tegemoet komt aan de behoeften en noden van alle generaties.

3 u

Min. 10 max. 16 deelnemers generatie-gemengde groep

HR

Leidinggeven, generaties, generatie-kenmerken

Doel

In deze workshop verdiepen generaties zich in hun specifieke kijk op en stijl van leidinggeven. Ideaaltypische kenmerken van de verschillende generaties worden benoemd. Stereotypen, misopvattingen en statements over leidinggeven worden benoemd en worden bediscussieerd op basis van eigen ervaringen.

Op het einde van de workshop worden concrete acties en stappen geformuleerd naar het creëren van intergenerationeel leidinggeven dat tegemoet komt aan de behoeften en noden van iedere generatie.

Voor wie?

 • HR – managers
 • Leidinggevenden, Lijnmanagement
 • Directie

Voorbereiding

 • Als begeleider van deze workshop is het noodzakelijk om informatie door te nemen over generaties, generatietheorieën en generatiemanagement. Deze informatie is terug te vinden op de website generatiebril.be
 • Aan alle deelnemers van deze workshop wordt een 2-tal weken vooraf gevraagd naar een eigen negatieve praktijkcasus als leidinggevende van een team. Met deze praktijkcasus wordt aan de slag gegaan in de workshop.
 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-it’s klaarleggen per tafel met aantal alcoholstiften

Materiaal

 • Voldoende ruim lokaal, met tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipchart of grote post-it’s per groep
 • Alcoholstiften
 • Projector en scherm
 • Computer of laptop
 • Powerpoint leidinggeven
 • Cases

Verloop

Stap 1: in grote groep – plenair – 15 min
Korte introductie en kennismaking met het thema “generaties op de werkvloer”. Deze introductie en informatie is terug te vinden in de powerpointpresentatie intergenerationeel leidinggeven.

Stap 2: in grote groep – plenair – 20 min

Als verdieping op het thema leidinggeven worden er volgende onderdelen voorzien:

 • Per generatie wordt ingezoomd op de ideaaltypische kenmerken. Er wordt bij elke generatie afgetoetst of dit herkenbaar is.
 • Ideaaltypen van leiders per generaties worden getoond.
 • Deze ideaaltypen worden kort besproken adhv volgende vragen: Is dit herkenbaar voor jullie? en Wat maakt het los bij jullie?
 • Rol van de leidinggevende grondig gewijzigd.
 • Toelichting bij dit alles zie powerpointpresentatie intergenerationeel leidinggeven

Stap 3: in homogene generatiegroepen (3 per groep) – Casussen 40 min

Elk subgroepje krijgt een 3 cases die ze samen bespreken op basis van volgende vragen:

 1. Wat is het probleem?
 2. Wat loopt er verkeerd?
 3. Wat kan er anders aangepakt worden als leidinggevende?
 4. Hoe zouden jullie het aanpakken als leidinggevende?

Stap 4: in grote groep – plenair – Terugkoppeling besprekingen casussen 20 min

 • Op basis van de uitwerking in subgroepjes worden de 3 cases plenair besproken.
 • Als workshopbegeleider zal je op dat moment ook vanuit jouw achtergrond met het generatieverhaal insteken geven van hoe ze in de praktijk als leidinggevende kunnen omgaan met dergelijke situaties en dit vanuit het oplossingsgericht denken/werken.

Stap 5: in heterogene generatiegroepen: (3 per groep) Praktijkcasus als leidinggevende van een team – 40 min:
Verdeel de deelnemers in heterogene groepen. Vertrekkende vanuit hun eigen negatieve praktijkcasus als leidinggevende van een team beantwoorden ze op basis van alle voorgaande inzichten volgende vragen:

 1. Wat is het probleem?
 2. Waarom is het een probleem?
 3. Wat zijn de verschillen tussen de generaties?
 4. Wat is de kracht van elke generatie?
 5. Hoe het anders kan aangepakt worden?

Stap 6: uitwerken actieplan heterogene generatiegroepen – 30 min
Verdeel de deelnemers in heterogene groepen; de groep beantwoordt volgende vragen, de antwoorden komen op flip-over /grote post-it:

 1. Hoe kunnen we generatieverschillen leren waarderen en optimaal benutten tijdens het leidinggeven?
 2. Welke concrete acties kunnen we ondernemen om een leiderschap(sstijl) te creëren die rekening houdt met de verschillende generaties? Werk 3 SMART-acties uit die jullie gaan opnemen in jullie organisatie (Op wat gaan we letten? Waarom deze prioriteit? Hoe gaan we dit doen?)

Nabespreking – 10’

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Welke inzichten heeft deze workshop opgeleverd ten aanzien van leidinggeven en generatieverschillen?
 • Wat zijn mogelijkheden om meer vanuit de krachten van de verschillende generaties leiding te geven?
 • Wat neem je mee naar eigen dagdagelijkse praktijk als leidinggevende?
 • ….

Hoe je kan vergaderen met diverse generaties rond de tafel?

3u

Min. 10 max. 16 deelnemers generatiegemengde groep

HR: J

Generaties, efficiënt vergaderen, communicatie

Doel

Workshop die de verschillende generaties bewust maakt van de verschillen en gelijkenissen tussen generaties wat betreft vergaderen. Er wordt ingezoomd op volgende aspecten: het leiden van een vergadering, het verslag van een vergadering, de tijd van een vergadering, de vorm van de vergadering, de verwachtingen van een vergadering,…

In de verschillende generatiegroepen wordt stilgestaan bij de vraag: “ wat is een ideale vergadering voor jou?”.

Op het einde van de workshops worden concrete acties en stappen geformuleerd naar het creëren van vergaderingen die tegemoet komen aan de behoeften van iedere generatie.

Voor wie

Gericht op medewerkers die betrokken worden bij vergaderingen in een organisatie.
De begeleiding van deze workshop wordt het best opgenomen door een leidinggevende of medewerker die betrokken is bij het HR-gebeuren van de organisatie.

Voorbereiding

 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-its klaarleggen per tafel met aantal alcoholstiften

Materiaal

 • Voldoende ruim lokaal, met tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipchart of grote post-its per groep
 • Alcoholstiften
 • Projector en scherm
 • Computer of laptop
 • Powerpoint vergaderen
 • Timing of Duur
 • Maximum 3 uren, met nabespreking inbegrepen

Verloop

Stap 1:  in grote groep – plenair – 20’

Korte Introductie en kennismaking met het thema “generaties op de werkvloer” via Powerpointpresentatie Vergaderen

Stap 2:  in  homogene generatiegroep (3 à 4 per generatie) – 60’

 • De groep deelnemers wordt ingedeeld in generaties (1 per tafel) aan de hand van 4.3.1. Generaties volgens Becker.
 • Elk groepje beantwoordt volgende vraag, de antwoorden komen op flap/grote post-it:

“Wat vind je kenmerkend voor elke generatie wat de vergadercultuur betreft”

Protestgeneratie (1940 – 1955) en/of Generatie X (1955 – 1970)

 • Kenmerken
 • Sterke punten
 • Ontwikkelpunten

Pragmatische generatie (1970 – 1985)

 • Kenmerken
 • Sterke punten
 • Ontwikkelpunten

Generatie Y (screenagers/Einstein) (1985 – 2000)

 • Kenmerken
 • Sterke punten
 • Ontwikkelpunten

Stap 3: in grote groep – plenair – 30’

 • Er wordt een “tour de table” gedaan. Elke generatiegroep presenteert zijn bevindingen terwijl de andere groepjes rond hun tafel gaan en de anderen luisteren
 • Er wordt verdiepend hierop verder gewerkt door volgende vragen te stellen tijdens de presentatie van elk groepje. Deze aanvullingen kunnen genoteerd worden op de flip-overs/grote post-it door workshopbegeleider
 • Vraag: Wat vinden de anderen van…”
  • Protest en/of generatie X:
   • Pragmatische generatie over Protest en/of generatie X
   • generatie Y over Protest en/of generatie X
  • Pragmatische generatie:
   • Protest en/of generatie X over pragmatische generatie
   • generatie Y over pragmatische generatie
  • Generatie Y
   • Protest en/of generatie X over Generatie Y
   • Pragmatische generatie over Generatie Y
 • Vraag: Wat vind je zelf kenmerkend voor de eigen generatie wat de vergadercultuur betreft?

Stap 4: in homogene generatiegroep – “ideale vergadering”

Op basis van de bevindingen uit stap 2 en stap 3 wordt in dezelfde homogene generatiegroep als bij stap 2 op een flipover in kaart gebracht wat voor hen een “ideale vergadering” is. Hierbij wordt aandacht besteed aan oa volgende aspecten van een vergadering:

 • het leiden van een vergadering
 • het verslag van een vergadering
 • de tijd van een vergadering
 • de vorm van de vergadering
 • de verwachtingen van een vergadering

Stap 5: plenaire terugkoppeling

Per generatiegroep wordt op basis van hun flip-over hun “ideale vergadering” voorgesteld.

De flip-over worden naast elkaar opgehangen per generatie. Op die manier wordt overzichtelijk in kaart gebracht wat de verschillen en gelijkenissen zijn van de verschillende generaties wat vergadercultuur betreft.

Stap 6: uitwerken actieplan gemengde subgroepen per generatie – 30’

Verdeel de deelnemers in heterogene groepen werken aan volgende vragen, de antwoorden komen op flap/grote post-it:

 • Hoe kunnen we generatieverschillen leren waarderen en optimaal benutten tijdens vergaderingen?
 • Welke concrete acties kunnen we ondernemen om een generatiesensitievere vergadercultuur te creëren die rekening houdt met de verschillende generaties? Werk 3 SMART-acties die jullie gaan opnemen in jullie organisatie (Op wat gaan we letten? Waarom deze prioriteit? Hoe gaan we dit doen?)

Stap 6: Individuele reflectie – 10’

 • Welke stap(pen) in de richting van een generatiesensitievere vergadercultuur ga  ik zelf zetten? Op wat ga ik persoonlijk zelf letten in de toekomst?
 • Laat de deelnemers een persoonlijke actieplan opstellen (Op wat ga ik letten? Waarom deze prioriteit? Hoe ga ik dit doen?)

Nabespreking - 10'

 • Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:
 • Wat levert jullie deze workshop op?
 • Wat heb je geleerd uit deze workshop?
 • Wat neemt je mee naar eigen de werkplek?

Coach een team aan de hand van oplossingsgerichte vragen

1,5 uur

Min 8

Coaching

Coaching, oplossingsgericht werken

Doel

 • Krachten van de verschillende generaties door de medewerkers zelf laten erkennen en benoemen.
 • Voorstellen formuleren om de krachten van de generaties bewust aan te wenden in de samenwerking en prestaties van het team.

Voor wie?

Teamleden of een groep medewerkers uit eenzelfde organisatie. Het kan een meerwaarde opleveren om de test “Scan jezelf” te laten uitvoeren voor deze sessie, zodat het onderwerp al leeft bij de medewerkers.

Aantal deelnemers : minstens 8 van minstens 2 generatie en de coach. De verdeling in groepen volgens generaties is afhankelijk van de toevallige samenstelling van het team. Een generatie zou minstens uit een 3-tal personen moeten bestaan.

Materiaal

Ruim lokaal in functie van het aantal deelnemers.

Voorbereiding

Het is aangewezen dat de teamleden de test gedaan hebben ‘Mijn generatieprofiel‘  zodat zij zelf al een idee hebben bij  welke generatie ze het meest aanleunen.
Opstelling van de ruimte : centraal worden stoelen voorzien voor de generatie die telkens aan het woord komt. Deze groep wordt aan de zijden geflankeerd door plaatsen voor de andere generaties die het gesprek gaan volgen.

Verloop

Groepssamenstelling: 10’

Doel: komen tot een indeling van de medewerkers volgens generaties

In deze introductie wordt alle nodige informatie mee gegeven die nodig is om de opdracht goed te begrijpen:

De groep medewerkers wordt opgedeeld volgens generatie. Daartoe geeft de coach de indeling van Becker als leidraad. Medewerkers die tussen 2 generaties in zitten, kunnen zelf eventueel bij de groep aansluiten waar ze het meest bij aanleunen.

Indien er voldoende deelnemers zijn , dan kunnen de 3 generaties volgens de indeling van Becker gevolgd worden. Indien er slechts 2 groepen gevormd kunnen worden, kan de test “scan jezelf” een oplossing brengen. Eventueel kan in een kort overleg onder de leden afgetoetst worden tot welke generatie ze behoren.  De medewerkers kunnen zelf aangeven bij welke generatie ze wensen aan te sluiten op basis van de introducerende informatie. Het is echter niet aangewezen dat een generatie slechts door één enkele persoon vertegenwoordigd wordt.

Introductie van de opdracht

Er worden 3 groepen (eventueel 2 groepen) gevormd: “de pioniers” (generatie X), “de middengroep” (Pragmatenen) en  “de nieuwkomers” (generatie Y)

Fase 1: 10’

Opstelling:
Vorm met stoelen een kring en laat er de pioniers (generatie X) plaats nemen. Laat de andere generaties een buitenpositie als observator innemen: aan de ene kant de middengroep (pragmaten) , aan de andere kant de nieuwkomers  (generatie Y)

Opdracht voor de pioniers: Vertel het verhaal van het ontstaan van de organisatie.Hoe was het vroeger en wat zijn de leuke momenten die jullie konden mee maken, vraag naar succesverhalen uit die tijd.

De coach begeleidt het gesprek door oplossingsgerichte vragen te stellen die aanleiding geven tot waarderend tussenkomen. Tijdens het gesprek binnen een generatie worden die thema’s, die door de vraagstelling misschien persoonsgebonden kunnen zijn,  weerhouden die ook herkenbaar zijn voor de teamleden uit die generatie

Vragen:

 • Jullie zijn medewerkers van de organisatie van het eerste uur.
 • Geef een concreet voorbeeld van een moment/situatie dat jij als inspirerend hebt ervaren?
 • Wat was jouw aandeel in deze situatie?
 • Welk moment  vond jij uitdagend?
 • Welke momenten waren er moeilijk?
 • Hoe zijn jullie erin geslaagd om met deze uitdagingen om te gaan?
 • Welke kwaliteiten heb je hiervoor ingezet?
 • Waarop zijn jullie echt trots?
 • Welk compliment hebben je ontvangen over jouw prestatie?
 • Stel je voor dat de mensen uit de buitencirkel  jullie een compliment  mogen geven, welk compliment denk je dat ze jullie zeker zullen geven? Wat zullen zij zeker waarderen aan jullie?En wat nog?

Opdracht voor de observatoren: (beide andere groepen): maak op basis van het verhaal dat je hoort een oplijsting van de krachten die de groep heeft ingezet om die resultaten te behalen, de succesverhalen mogelijk te maken.

Fase 2: 10’

Opstelling: laat de middengroep plaats nemen in de cirkel en laat de pioniers de plaats innemen van observator. Herhaal de oefening met voor de middengroep de opdracht: vertel het verhaal van de jaren waarin de organisatie evolueerde tot wat ze nu is.

Vragen

Jullie leerden de organisatie kennen in de “routineperiode”, de periode van expansie,…

 • Geef een concreet voorbeeld van een moment/situatie dat jij als inspirerend hebt ervaren?
 • Wat was jouw aandeel in deze situatie?
 • Welk moment  vond jij uitdagend?
 • Welke momenten waren er moeilijk?
 • Hoe zijn jullie erin geslaagd om met deze uitdagingen om te gaan?
 • Welke kwaliteiten heb je hiervoor ingezet?
 • Waarop zijn jullie echt trots?
 • Welk compliment hebben je ontvangen over jouw prestatie?
 • Stel je voor dat de mensen uit de buitencirkel  jullie een compliment  mogen geven, welk compliment denk je dat ze jullie zeker zullen geven? Wat zullen zij zeker waarderen aan jullie?En wat nog?

 De opdracht voor de observatoren blijft het zelfde

 Fase 3: 10’

Laat de nieuwkomers de plaats nemen in de kring en de andere 2 generaties als observator

Opdracht:

Vertel het verhaal van hoe je hier terecht kwam? Wat heeft gemaakt dat je hier solliciteerde?

Vragen

 • Geef een concreet voorbeeld van een moment/situatie dat jij als inspirerend hebt ervaren?
 • Wat was jouw aandeel in deze situatie?
 • Welk moment  vond jij uitdagend?
 • Welke momenten waren er moeilijk?
 • Hoe zijn jullie erin geslaagd om met deze uitdagingen om te gaan?
 • Welke kwaliteiten heb je hiervoor ingezet?
 • Waarop zijn jullie echt trots?
 • Welk compliment hebben je ontvangen over jouw prestatie?
 • Stel je voor dat de mensen uit de buitencirkel  jullie een compliment  mogen geven, welk compliment denk je dat ze jullie zeker zullen geven? Wat zullen zij zeker waarderen aan jullie?En wat nog?

De andere 2 groepen lijsten de sterktes op .

Nabespreking: 45'

 • Geef aan de 3 generaties de tijd om even te overleggen en de krachten te noteren van de 2 andere generaties        
 • Vraag om beurten aan de generaties om aan de andere groep mee te delen welke krachten ze konden (h)erkennen per generatie.   
 • Laat de groep suggesties aanleveren hoe zij die krachten als groepen kunnen inzetten op het werk, in de dagelijkse routine en in crisissituaties. Laat dit zoveel mogelijk illustreren met concrete situaties van het werk.   
 • Laat een aantal mensen vertellen wat deze coachsessie voor hen betekend heeft en wat ze meenemen voor de verdere werking van de organisatie of in de samenwerking.   

Meer weten?

Een lesvoorbereiding bedoeld voor studenten op startend bachelorniveau vanuit een ontwikkelingspsychologische invalshoek.

Generatie Y verwerft basisinzichten omtrent het generatiedenken

Voor wie?

Studenten (tussen 18 en 24 jaar) met een beperkte werkervaring (als stagiair of als jobstudent). In oorsprong ontwikkeld voor de opleiding van professionele bachelor in Sociaal Werk en mits kleine aanpassing ook bruikbaar in andere opleidingen tot professionele bachelor.

Materiaal

Goed uitgerust klaslokaal, powerpointpresentatie, informatie uit verschillende delen van de website

Voorbereiding

Verloop

 1. IK. Het ontstaan van de persoonlijkheid van een individu en daarin beïnvloedende factoren
 2. Ik en mijn generatie. Kenmerkende beelden van de maatschappelijke context van generatie Y worden aangewend om een eerste bewustmaking te verkrijgen
 3. 4 generaties: Beeldenreeks wordt aangewend om verschillen en gelijkenissen tussen de verschillende generaties bespreekbaar te maken
 4. Generaties op werkvloer: er wordt een verband gemaakt tussen de generatiekenmerken en attitudes op de werkvloer

Nabespreking

Aanvullende taken mogelijk.

Een workshop over leervoorkeuren en leeractiviteiten voor alle generaties.

3 u

Min. 4 max. 16 deelnemers

HR

Ontwikkelen generatie-kenmerken, VTO

Doel

Een ervaringsgerichte workshop om de aanpak van VTO af te stemmen op generaties: hoe kunnen leervoorkeuren van generaties in kaart gebracht worden? Hoe kunnen leeractiviteiten afgestemd worden op de leervoorkeuren van generaties.

Voor wie?

Gericht op medewerkers uit alle generatiegroepen in de organisatie.
De begeleiding van deze workshop wordt het best opgenomen door een leidinggevende of medewerker die betrokken is bij het HR-gebeuren van de organisatie.

Voorbereiding

 • Als voortraject op deze workshop is het aangewezen om:
 1. een module uit het 3.4. startend implementatiepad te doen, zoals bijvoorbeeld 2.1. generatiescan uitvoeren binnen de eigen organisatie. Op die manier een beeld van de verdeling over de verschillende generaties en kunnen er zo generatiegroepen samengesteld worden.
 2. een module uit het 3.4. verkennend implementatiepad te doen, zoals bijvoorbeeld 3.1.13. Generatie GPS
 3. achtergrond informatie door te nemen over generatietheorieën en generatiemanagement. Deze informatie is terug te vinden onder 4. Info.
 • Lokaal klaarzetten: tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipcharts of grote post-its klaarleggen per tafel met aantal alcoholstiften
 • Er is voor de deelnemers geen voorkennis vereist van generatiekenmerken.

Materiaal

 • Voldoende ruim lokaal, met tafels in caféopstelling voor groepjes van 3 à 4 personen
 • Flipchart per groep
 • alcoholstiften
 • Projector + scherm
 • Computer
 • Downloads:
 • 3.1.10.1 Powerpoint ‘ontwikkelen’
 • 3.1.10.2 pdf van powerpoint ‘ontwikkelen’
 • 3.1.10.3 pdf van powerpoint ‘ontwikkelen’ met extra toelichting voor begeleider (notitiepagina’s)

Verloop

Opzet workshop:

De groep deelnemers wordt ingedeeld in generaties (1 per tafel) aan de hand van 4.3.1. Generaties volgens Becker.


Deel 1 – plenair – Introductie op het generatiedenken – 30’

 • De workshopbegeleider geeft een algemene inleiding op het thema ‘generaties op de werkvloer’ aan de hand van een
 • Daarna wordt ingegaan op wat generaties verwachten op vlak van ontwikkeling, cfr. powerpoint

Deel 2 – in generatiegroepjes – brainstorm ‘wat zijn sterktes en knelpunten in het huidige ontwikkelbeleid van onze organisatie’ – 50’

 • Laat deelnemers per tafel brainstormen over volgende vragen (15’):
 • Wat vinden we, bekeken vanuit ons generatieperspectief, sterktes in het huidige ontwikkelbeleid van onze organisatie? Denk bijv. aan het soort ontwikkelactiviteiten die aangeboden worden, de manier waarop ze aangeboden worden, de omkadering, opvolging,…
 • Wat vinden we, bekeken vanuit ons generatieperspectief, zwaktes in het huidige ontwikkelbeleid van onze organisatie? Denk bijv. aan het soort ontwikkelactiviteiten die aangeboden worden, de manier waarop ze aangeboden worden, de omkadering, opvolging,…
 • laat de deelnemers per tafel hun bevindingen inventariseren op een flipchart: één vel papier met de sterktes, één vel papier met de zwaktes
 • 5’ per groep in plenum: laat de groepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • 10’ nabespreking: inventariseer de sterktes over de generaties heen en diegene die specifiek zijn voor (een) bepaalde generatie(s). doe hetzelfde voor de zwaktes.
 • Hang dit overzicht op een zichtbare plaats in de ruimte.


Pauze


Deel 2 – in generatiegroepjes – opdracht ‘de ideale leerorganisatie’ – 30’

 • Opdracht 15’: geef de deelnemers de volgende opdracht:
 • Stel: morgen kom jullie naar het werk en er is een mirakel gebeurd. Jullie organisatie is getransformeerd in de ideale leerorganisatie:
 • Inventariseer per groep (flipchart) wat er allemaal anders is als jullie morgen aankomen. Hoe ziet het ontwikkelbeleid van jullie organisatie er dan uit? Waaraan zie je dat er een mirakel is gebeurd en dat al jullie (leer)problemen opgelost zijn?
 • 5’ per groep in plenum: laat de groepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • Werk met deze bevindingen verder in het volgende deel van de workshop

Deel 3 – in generatiegroepjes –actieplan voor de organisatie – 40’

 • Geef de deelnemers per generatiegroep volgende opdracht (15’):
 • inventariseer op een flipchart 3 zaken die voor de eigen generatiegroep zeer belangrijk zijn om het opleidingsbeleid van de organisatie effectief te maken.
 • Waarom zijn dit voor de generatiegroep zeer belangrijke zaken?
 • Wat dient er binnen de organisatie te gebeuren om tegemoet te komen aan deze zaken?
 • Laat de generatiegroepjes hun bevindingen delen in plenum (max. 5’ per groep)
 • Nabespreking (10’):
 • Inventariseer alle actiepunten hierboven
 • Laat iedere deelnemer uit deze lijst 3 zaken aanduiden die hij hierin als belangrijkste actiepunten ziet
 • Bespreek op basis van deze geturfde lijst de prioriteiten die in de organisatie dienen opgenomen te worden

Nabespreking

Er kunnen een aantal vragen gesteld worden:

 • Wat levert jullie deze workshop op?
 • Wat heb je geleerd uit deze workshop?
 • Wat neemt je mee naar eigen de werkplek?